بازخوانی زندگی‌نامه مولوی با نظر به سلسله‌مراتب نیازهای مزلو

نویسنده

دانشگاه یاسوج

چکیده

بررسی تجربه‌های روحانی مولانا جلال‌الدین بلخی(604ـ672 ه‍.ق) در زندگی و آثارش نشان می‌دهد که او همواره به دنبال نیازهای نو، پویا و کمال‌طلبانه است. این رویکرد، نگرشی مثبت و غایی نسبت به انسان دارد که روان‌شناسان انسان‌گرا1 در نظریه‌های خود، در این باره سخن گفته‌اند.
در این مقاله، نگاهی روان‌شناختی به زندگی پر حادثه و سراسر نیاز مولوی ‌افکنده می شود و با انطباق محتوای آثار و زندگی‌نامه ‌وی در نظریه‌ سلسله‌مراتب نیازهای2 آبراهام اچ. مزلو3، بر نقاط عطف حیات معنوی و هنری او تأکید می‌گردد، و در نهایت، زندگی و افکار او به عنوان الگویی شرقی  اسلامی برای نظریه مزلو، و به ویژه برای تجربه های اوج و رسیدن به مرحله خودشکوفایی معرفی می شود، که با نمونه ها و مصداق هایی از شعر و زندگی مولانا مستند شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Revision of Rumi’s Life Based on Maslow’s Hierarchy of Needs Theory

نویسنده [English]

  • M Bahrevar

چکیده [English]

The study of spiritual experiences of Jalal al-Din of Balkh (604-672 Lunar) through his life and works indicates that he is always looking for new ,dynamic and perfect needs. This kind of attitude mixed by such positive and ultimate outlook towards man which humanist psychologists have talked regarding this subject in their theories.
In the present paper, Rumi’s eventful life joined with perpetual needs, has been considered from a psychological perspective, and through comparing of his works and life story with A.H. Maslow’s Hierarchy of Needs theory, the departures of Rumi’s spiritual and artistic life have been emphasized.
Finally, life and thoughts of Movlānā as an eastern and Islamic patern of the theory, supported by examples and evidences from his poetry, have been introduced and analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rumi’s Life Story
  • Humanist Psychology. Maslow
  • Hierarchy of Needs
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 08 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 09 بهمن 1401