مهلتی بایست تا خون شیر شدتأویلی بر ابیات آغازین دفتر دوم مثنوی

نویسنده

دانشگاه شهرکرد

چکیده

در ابیات آغازین دفتر دوم مثنوی، تناقض و پراکندگی ای در ظاهر ابیات وجود دارد. اکثر شارحان مثنوی در شرح این ابیات، به دلیل اینکه مولوی نام حسام‌الدین را به میان آورده، به تفسیر تاریخی متوسل شده‌اند. اما این تفسیر تاریخی نه تنها نمی‌تواند آن تناقض را برطرف کند، به آن دامن هم می‌زند. حال آنکه اگر نام حسام‌الدین را نه در معنی ظاهری آن، بلکه در معنی نمادین آن در نظر بگیریم، این تناقض برطرف می‌شود؛ گرچه ابهامی که در ابیات هست تا اندازه‌ای بر جا می‌ماند. با توجه به شواهد و قراینی که در کلام مولانا یافت می‌شود، یکی از معانی نمادین حسام‌الدین را می‌توان جنبه معنوی مثنوی گرفت که اتفاقاً با همین تأویل، تناقض مذکور رفع می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A period of time hade to be until the blood became milk

نویسنده [English]

  • A Mohammadi Aseyābādi

چکیده [English]

In the first couplets of the second chapter of Mathnawi, a contradiction and dispersion exists in the surface of couplets. Most of Mathnawi's commentators, because of mentioning Hosam al-din's name, have commented these couplets by a historical approacch. This historical commentary, not only doesn’t remove the contradiction, but also strengthen it. While, if we think of Hosām al-din as a symbol and interpret it as Mathnawi, the contradiction is removed. Although, the couplets ambiguity remains to a certain extent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathnawi
  • Rumi
  • Hosām al-din
  • inspiration
  • Meaning
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 08 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 09 بهمن 1401