دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، مهر 1387 (8) 
درویشِ شگفت‌انگیززندگی و سخنان ابوعبدالله مغربی

صفحه 5-24

نصرالله پورجوادی


تجربه های معنوی- عرفانی از دیدگاه روان شناسی

صفحه 25-46

فریبرز صدیقی ارفعی


رویکرد مخاطب‌مدار مولوی و نقش آن در تکوین قصّه های هزل گونه مثنوی

صفحه 47-74

فیروز فاضلی؛ اختیار بخشی


غزالی و فرآیند تفسیر قرآن

صفحه 75-100

محسن قاسم پور


پیام‌های جهانی مولوی برای انسان امروز1

صفحه 101-124

حسینعلی قباددی؛ مصطفی گرجی


نگاهی تازه به اصول و مبانی عرفان(از نظرگاه فلسفی، صوفیانه و شاعرانه)

صفحه 124-156

حیدر قلی زاده


سمبولیسم نور و رنگ در عرفان ایرانی- اسلامی

صفحه 183-212

ناصر نیکوبخت؛ سیدعلی قاسم زاده


مهلتی بایست تا خون شیر شدتأویلی بر ابیات آغازین دفتر دوم مثنوی

علی محمدی آسیابادی