ابوحفص حدّاد نیشابوری یکی از بزرگان ملامتیه

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

ابوحفص حدّاد نیشابوری از بزرگ‌ترین صوفیان خراسان در قرن سوّم است. شرح حالی مستقل یا تألیف و تصنیفی از او در دست نیست و تنها بر اساس سخنان و حکایت‌های پراکنده‌ای که در متون صوفیه به وی منسوب شده و در منابع مشهور تصوّف غالباً با تفاوت‌هایی تکرار شده است، می‌توان شخصیت و گوشه‌هایی از اندیشه وی را شناخت. بسیاری از بزرگان تصوّف با او صحبت داشته‌اند و با ارجمندی از وی یاد کرده‌اند. در منابع اولیه و مشهور تصوّف، به فارسی و عربی، او را از بزرگان تصوّف خراسان و از پیشروان ملامتیه شمرده‌اند. در این مقاله، با ردیابی آنچه مربوط به زندگانی، سخنان و حکایت‌های منسوب به ابوحفص حدّاد نیشابوری است، افکار و اندیشه‌های وی بازسازی، نقد و بررسی شده‌ و بر اساس آنچه در منابع در معرفی ابوحفص ذکر شده، پیوند او با ملامتیه نشان داده شده ‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Abu Hafs al-Haddād al- Neishāburi A Malāmatiyyah Scholar

نویسنده [English]

  • a Ahmadi Darāni

چکیده [English]

reatest Sufis of Khorāsān in the third century(A.H.). There found to be no separate biography or writing attributed to this scholar. Thus, in order to be acquainted with his personality and views, one can only rely on sporadic anecdotes or words which are related to him and reappeared regularly in famous resources of Sufism with detailed differences. It is observed that many Sufi intellectuals kept company with him and regard him as a venerable character. In the primary sources of Persian and Arabic Sufism, he is presumed to be one the great Sufis of Khorāsān who is a pioneer of the school of Malāmatiyya. The current article seeks to explore about biography and words of al-Haddād. Anecdotes which are related to him are also examined. The next step of study addresses his thoughts and perspectives which are gathered and carefully pieced together in order to be analyzed and criticized. Finally, his association with Malāmatiyya is indicated via the collected data in relevant references.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abu Hafs al-Haddād al-Neishāburi
  • Sufism in Khorāsān
  • Malāmatiyyah
  • Junayd of Baghdād
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 فروردین 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401