بررسی حدیثِ شیدایی و پاکدامنی و رازپوشی

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

عارفان و صوفیان، آنگاه که نگارش تجربه‌های روحانی‌شان را آغاز کردند، افزون بر آیات قرآن از احادیث نیز کمک گرفتند و در ادب نهان‌گرایانۀ خود به فراخی و فرّخی از آن‌ها سود جستند. یکی از روایاتی که این گروه، بسیار به آن استناد کرده‌اند، حدیث «مَن عَشِقَ و کتَمَ و عفَّ و ثمّ ماتَ ماتَ شهیداً» بوده است که درون‌مایه‌اش، فرخنده فرجامی عاشق است. بسیاری از حدیث‌پژوهان بر این روایت خرده گرفته‌ و آن را نادرست دانسته‌اند، ولی با بررسی گزارش‌های گوناگون سند روایت، روشن می‌شود که این روایت بر پایۀ سنجه‌های حدیثی، پذیرفتنی است. مقالۀ حاضر، نگاهی است به سند و متن این روایت بر پایۀ معیارهای اهل سنت در درستی یا سستی روایات.

کلیدواژه‌ها

دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15
15
فروردین 1391
صفحه 23-52
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 24 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401
  • تاریخ انتشار: 01 فروردین 1391