تجلی پیامبر در خواب صوفیه

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

«خواب» و «رؤیا» در آثار صوفیه، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، به گونه‌ای که بعضی از معروف‌ترین کتب عرفانی، بخش ویژه‌ای برای خواب و رؤیا و انواع آن اختصاص داده‌اند. از جمله والاترین خواب‌ها نزد صوفیه و مشایخ آن، «خواب دیدن پیامبر گرامی اسلام» است. در این گفتار، تنها به خواب‌هایی از پیامبر(ص) پرداخته می‌شود که در مهم‌ترین آثار منثور صوفیه در طی چهار قرن (قرن چهارم تا هشتم) نقل شده است. این خواب‌ها از منظر موضوعی و محتوایی، تفکیک و تبیین گردیده است، و اولین خوابی که از ایشان دیده شده و مهم‌ترین خواب ایشان در کتب مورد بررسی و همچنین از تأثیر و نتیجه این خواب‌ها و رؤیاها سخن می‌رود. همچنین در آغاز این مقاله به تفصیل دربارۀ خواب و رؤیا و دیدگاه‌های مختلف مشایخ صوفیه نسبت به آن در منابع مورد بحث، سخن رفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Presence of the Prophet (Muhammad) in Sufi Dreams

نویسندگان [English]

  • m Mohammadi Feshāraki
  • m Chahār Mahāli

چکیده [English]

“Dreams” and “visions” appear to have special status in Sufi books so that some of the extremely famous mystical books devote a special section to dream and its different types. According to Sufi scholars, one of the extremely prominent dreams is assumed to involve “the divine presence of the holy prophet (Muhammad)”. The present study is aimed at investigating those dreams about prophet that are cited in the most significant Sufi books during the four centuries (i.e. from Fourth to Eighth Centuries AH). These dreams are characterized on the basis of content. Moreover, this article aimed to study the very first dream about the prophet and the most important one observed in the explored sources. The effects and results of these dreams are also described. It is noteworthy that the outset of the current study is dedicated to presenting a comprehensive introduction about the concept of dream and perspectives of different Sufi scholars about it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dream
  • Prophet Muhammad
  • Sufism
  • Mysticism
  • Sufi Masters
دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15
15
فروردین 1391
صفحه 163-184
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 06 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401