بررسی نحوه تبویب فصوص الحکم ابن‌عربی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

فصوص‌الحکم از مهم‌ترین آثار عرفانی است که به سبب داشتن ویژگی‌های متعدد از همان زمان تألیف، توجه بسیاری را به خود معطوف کرده است. یکی از خصایص این کتاب، شیوه تبویب و نام‌گذاری فص‌های آن است. شارحان فصوص، همواره سعی کرده‌اند این نام‌گذاری‌ها و دلیل انتساب هر حکمت را به پیامبری خاص توجیه و تفسیر کنند. نویسندگان این مقاله با بررسی ‌فصوص‌الحکم و دیدگاه‌های ابن‌‌عربی و شارحان فصوص درباره نام‌گذاری فص‌ها، ارتباط بین حکمت هر فص و نام پیامبری را که آن حکمت به او منسوب شده است، مشخص می‌کنند. تأمل در مطالب و موضوعات مطرح شده در هر فص تا حدی مشخص می‌کند که وجوه نام‌گذاری فصوص چه بوده و ابن‌عربی چه شاخص‌ها و معیارهایی برای این کار در نظر داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ibn ‘Arabi’s Approach to Entitle Chapters in Fusous al-Hikam

نویسندگان [English]

  • s. a Mirbāqeri Fard
  • m Hemmatian

چکیده [English]

Fusus al-Hikam (translated as The Ringstones of Wisdoms) is presumed to be one of the most significant mystical works with specific characteristics. Even in the very first years of its publication, it motivated scholars to concentrate on it. One of the characteristics of this book is perceived to be its’ approach for classifying data in different chapters and entitling these chapters. Interpreters of Fusus al-Hikam have usually sought to justify and explain the logic behind chapters’ titles. They have also attempted to argue and analyze the reason why each wisdom (=Hikmat) is associated to a specific prophet. through examining views of Ibn Arabi, analyzing Fusus al- Hikam, and studying arguments of interpreters about entitling chapters, the present article elucidate on the correlation between wisdom of each chapter and the name of relevant prophet. Reflecting on the content of each chapter may roughly uncover aspects of entitling chapters and the criteria or standards employed by Ibn Arabi when selecting of these titles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fusus al-Hikam
  • Arabic ethymology of Fass
  • Ibn Arabi
  • interpreters of Fusus al-Hikam
دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15
15
فروردین 1391
صفحه 215-234
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401