ماه و انسان کامل در اندیشۀ ابن‌عربی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در ذهن و زبان ابن‌عربی، عدد رمزی 28ـ متأثر از 28 منزل ماه(قمر)ـ بازتاب گسترده‌ای داشته، به گونه‌ای که بسیاری از اجزای تفکر وی در تبیین مراتب وجود و درجات آن را تحت شعاع قرار داده است. ابن‌عربی در پاره‌ای از آثار خود به رموز این عدد و جلوه‌های ظهور آن در مراتب انسانی، فلکی و الوهی پرداخته است. مهم‌ترین بازتاب آن در فصوص الحکم است که در 28 فص مطابق با مراتب الوجود ترتیب یافته است. از آنجا که مراتب وجود بر محور انسان الهی خاص هر مرتبه‌ـ که مظهر یکی از اسماء الهی است‌ـ می‌گردد، توجه به رابطۀ آن انسان کامل با مرتبه‌ای که در آن واقع شده، حائز اهمیت است. در این میان، معلومات کیهان‌شناسی خاص ابن‌عربی و مناسبات محاسبه شدۀ مربوط به جهان حروف و اعداد، وضعیت ویژه‌ای پدید آورده است. این نوشته یکی از جهات محاسباتی عددی و حروفی ابن‌عربی را ذیل بحث مقابلۀ ماه و انسان کامل پیگیری کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Moon and Perfect Man in Perspectives of Ibn ‘Arabi

نویسنده [English]

 • Dāwood Esparham

چکیده [English]

Number 28 is a code related to 28-day cycle of moon which is highly reflected in Ibn ‘Arabi’s viewpoint. Most aspects of Ibn ‘Arabi’s thought are affected by this code. In his works, Ibn ‘Arabi has attempted to decode this number and express its effect on celestial and divine aspects of human. This is mostly revealed in Fusous al-Hikam (=Seals of Wisdom) which was presented in 28 chapter on the basis of levels of existence. Each level of existence is formed based on a divine person that is symbol of one of the divine names. So, the relationship between that perfect man and his relevant level of existence is required to be observed. Ibn ‘Arabi’s cosmological knowledge and his examination of the relationship between words and numbers result in specific situation. The present study sought to investigate one aspect of Ibn ‘Arabi’s examination of number and words as related to comparison of moon and perfect man.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ibn ‘Arabi
 • Moon
 • Perfect Man
 • Number 28
 • Levels of Existence
 • Divine names
 • Constellations
 • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
 • تاریخ بازنگری: 30 فروردین 1403
 • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401