دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، مهر 1391 (16) 
بررسی خاستگاه‎های قبض و بسط در دیوان شمس

صفحه 177-216

محمدکاظم علمی سولا؛ سیده سوزان انجم‌روز