دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، مهر 1391 (16) 
تصحیح قیاسی برخی از عبارات دشوار شرح شطحیات

صفحه 5-26

محمدعلی آتش سودا؛ محمدرضا اکرمی


ماه و انسان کامل در اندیشۀ ابن‌عربی

صفحه 27-52

داوود اسپرهم


طبقه‌بندی موضوعی حکایات کرامات در نثر عرفانی

صفحه 53-78

زهرا انصاری


جوانب عرفانی در زندگی و شعر شیخ بهایی

صفحه 79-106

منوچهر جوکار


تجلّی نظریۀ وحدت وجود در اشعار عمان سامانی با نگاهی به آرای شمس تبریزی و مولوی

صفحه 107-138

محمد خدادادی؛ محمدکاظم کهدویی


تحلیل وحی در اندیشۀ ابن‌عربی

صفحه 139-156

دکتر یدالله دادجو


پیوند رؤیت فؤاد و بصر در معراج پیامبر(ص)

صفحه 157-177

مهدی زمانی؛ محمدجواد قاسمی


بررسی خاستگاه‎های قبض و بسط در دیوان شمس

صفحه 177-216

محمدکاظم علمی سولا؛ سیده سوزان انجم‌روز


احمد جام، از افسانه تا حقیقت

صفحه 217-240

امیرحسین مدنی


حلول عطار و عطار‌های حلولی بررسی منشأ پیدایش فریدالدین عطارهای غیر واقعی

صفحه 241-257

غزال مهاجری‌زاده