طبقه‌بندی موضوعی حکایات کرامات در نثر عرفانی

نویسنده

دانشگاه هرمزگان

چکیده

یکی از پربسامدترین موضوعاتی که در حکایت‌پردازی متون صوفیه دیده می‌شود، حکایاتی است که دربارۀ کرامات عرفا نوشته شده است. نخستین گام برای مطالعۀ این حکایت‌ها ارائۀ طبقه‌بندی موضوعی‌ـ بسامدی حکایات با حداکثر میزان شمول آن‌هاست. در متون صوفیانه‌ای که به زبان فارسی نوشته شده‌اند، مطلبی تحت عنوان طبقه‌بندی کرامات به صورت جامع و علمی وجود ندارد و تنها هنگام بیانِ کراماتِ اولیا، انواعی از آن بر‌شمرده شده است. حاصل پژوهش‌های مؤلف در این زمینه، این است که حکایات حاوی کرامات عرفا در متون منثور صوفیانه تا قرن هفت در 21 دستۀ کلی و 15 شاخۀ فرعی جای می‌گیرند. پربسامدترین موضوع در حکایات کرامات به «اطلاع بر غیب» و کم‌بسامدترین موضوع به «بر هوا رفتن جنازه» اختصاص دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Thematic Categorization of Stories about Kerāmāt in Mystical Discourses

نویسنده [English]

  • Zahrā Ansāri

چکیده [English]

One of the most frequent topics in discourse on Sufism is presumed to be stories about Kerāmāts of Sufis. The first step for reading these stories is presenting a classification based on theme and frequency of stories. Persian texts on Sufism do not seem to include any comprehensive and scientific category of Kerāmāts (Sufis Extraordinary Actions). Instead, these texts are found to introduce some limited types of Kerāmāts. The findings of this study reveal that stories about Kerāmāts of mystics in discourse on Sufism, written up to the 7th century AH, can be categorized into 21 groups and 15 subgroups. While the most frequent theme in these stories was found to be “knowledge of unseen”, the least common appeared to be “corpse walking on air”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Mysticism
  • Persian Texts on Sufism
  • Extraordinary Actions of Sufi Masters
  • Categorization of Kerāmāt
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401