حلول عطار و عطار‌های حلولی بررسی منشأ پیدایش فریدالدین عطارهای غیر واقعی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

فرض این تحقیق، آن است که بعد از فریدالدین عطار نیشابوری، عطار یا عطارهای دیگری بوده‌اند که خود را فریدالدین عطار معرفی کرده‌اند و آثار عطار را به خود نسبت داده‌اند و منظومه‌های دیگری را که خود سروده بودند، به آثار فریدالدین عطار، صاحب منطق‌الطیر افزوده‌اند. سرایندۀ این منظومه‌ها، گاه خود را به گونه‌ای معرفی می‌کند که گویی، حتی سال‌ها قبل از تولد عطار صاحب منطق‌الطیر باید متولد شده باشد. نگارنده به بررسی علت این پدیدۀ غیر متعارف پرداخته است و به این حکم دست یافته که اعتقاد به «تجلی انوار» یا به تعبیر افراطیون و مخالفان آن‌ها، اعتقاد به «حلول»، و نیز گرایشات تندروانه برخی از حلاجی‌ها(پیروان حلاج) سبب چنین رویدادی است. اندیشۀ تجلی انواری، اعتقاد به انتقال انوار الهی از یک شخص به شخص دیگر است که معمولاً از دیدگاه برخی عرفا آغاز آن علی ابن ابی‌طالب(ع) می‌باشد و در ائمه و عرفای حلاجی از یکی به دیگری انتقال می‌یابد. به این ترتیب، عطار یا عطارهای بعدی، خود را به طریق تجلی انوار، فریدالدین عطار معرفی کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Advent of Attār and Fake Attārs A Study on the Origin of Fake Attārs

نویسنده [English]

  • Ghazāl Mohājeri Zādeh

چکیده [English]

After Farid al-Din Attār of Nishāpur, as this study assumes, there were some other persons who claimed to be Attār. Claiming that they have written Attār’s works, these fake Attārs attribute their own products to the poet of Mantiq al-Tayr. When reading the introduction of these fake works, the readers may assume that their poets have been born before the real Attār. Examining this unusual phenomenon, the current article reveals that believing in the “emanation of lights” or, as extremists and their opponents called it, believing in the “advent” might cause this event. Meanwhile, some radical tendencies of followers of Mansur al-Hallāj were also found to be the source of this phenomenon.
According to the emanation of lights, divine lights are transferred from each person to another. This process was started from Ali ibn Abi Tālib and transferred to other Imāms and mystics. So, fake Attārs presumed that they had become Farid al-Din Attār through the emanation of lights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attār
  • incarnation
  • Hallāj
  • Qotb al-Din Heidar
  • Attār Tuni
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 08 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 09 بهمن 1401