انیس الطالبین و عده السالکین از کیست؟

نویسندگان

چکیده

انیس الطالبین و عده السالکین کتابی است در شرح احوال و افکار و مقامات خواجه بهاءالدین نقشبند. از این کتاب دو تحریر وجود دارد: مفصّل و مختصر. در تحریر مفصّل، به صراحت از صلاح بن مبارک بخاری به عنوان نویسنده یاد شده است، درحالی‌که در منابع و در فهرست‌ها، این کتاب به خواجه محمد پارسا و عمّ او، حسام بن یوسف بخاری نیز منسوب است. انتساب کتاب به حسام بن یوسف بخاری با دلایلی روشن، کاملاً مردود است. همچنین نسبت‌دادن آن به صلاح بن مبارک، به دلایلی شک و تردید ایجاد می‌کند، اما به قطع و یقین نیز نمی‌توان آن را رد کرد. اما انتساب کتاب به خواجه محمد پارسا به دلایلی درست می‌نماید یا اینکه حداقل باید انتساب تحریر مفصّل را به صلاح بن مبارک با اندکی تردید پذیرفت و انتساب تحریر مختصر را به خواجه محمد پارسا قطعی دانست. نویسندگان مقاله به بررسی این موضوع ‌پرداخته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Who Is the Author of Anis al-Tālebin wa ‘Oddat al-Sālekin?

نویسندگان [English]

  • Hossein Aghāhosseini
  • Ahmadrezā Yalmehā

چکیده [English]

Anis al-Tālebin wa ‘Oddat al-Sālekin is a book with two scripts, a detailed and a short, about states and thoughts of Khājeh Bahā al-Din Naqshband. In the detailed script, Salāh ibn Mobārak Bukhāri has been mentioned explicitly as the author, but in sources and indices this book has been ascribed to Khājeh Muhammad Pārsā and Hesām ibn Yousof Bukhāri. The ascription of this book to Hesām ibn Yousof Bukhāri is refuted completely with clear evidence and its ascription to Salāh ibn Mobārak produces some doubt due to a number of reasons, although it cannot be refuted definitely. The attribution of this book to Khājeh Muhammad Pārsā is correct due to some reasons. However, the attribution of detailed script to Salāh ibn Mubārak should be at least accepted with little doubt and the attribution of short script to Khājeh Muhammad Pārsā is undoubted. This article discusses such issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anis al-Tālebin
  • Khājeh Muhammad Pārsā
  • Salāh ibn Mubārak
  • Bahā al-Din Naqshband
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401