مبانی حکمی اسم اعظم در عرفان نظری

نویسندگان

چکیده

ارائۀ تبیینی صحیح دربارۀ مفهوم اسم اعظم و جایگاه آن در نظام اندیشۀ عرفانی، و سپس چگونگی به کارگیری معرفت حاصل از آن در حیات علمی و معنوی انسان‌ها، از طریق شناخت مصداق و مظهر واقعی اسم اعظم، مسئلۀ مهمی است که تحقیق حاضر به آن پرداخته است. در بینش عرفانی، هریک از اسماء خداوند، مظهری از مظاهر کمالات الهی‌اند و اسم اعظم، جامع جمیع کمالات حق است؛ یعنی اسمی است که می تواند همه کمالات حق تعالی را به منصۀ ظهور برساند و در بین مظاهر اسماء خداوند، آن مظهری که آیینۀ تمام‌نما بوده و یکجا حکایتگر همۀ کمالات و اسماء الهی باشد، انسان کامل است. مفهوم حقیقت محمدیه نیز در ارتباط با اسم اعظم و انسان کامل، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت این نتیجه به دست می‌آید که حقیقت محمدیه، مقام و جایگاهی است که ظهور یافته در انسانی که جامع اسما و صفات الهی باشد و در عین حال، به صورت انسان کامل هر عصری تجلی کرده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Alphabet of God's Major Name in Theoretical Gnostic

نویسنده [English]

  • Monirossādāt Poortolami

چکیده [English]

This article is trying to give a true explanation about concept of the major name of God and its position in system of Gnostic thought and next to state of its knowledge employment in virtual & scientific life, by way of knowing to true showing (Tājalli) of Major Name. In Gnostic viewpoint all of God's name is showing the God's perfection and Major Name is comprehended all of them, this means that it can be show all of God's perfection and the perfect man as outright show all of them. So studied about the concept of the (Hāqiqat Mohammādiah) in relation with major name & perfect man. Finally we get result (Hāqiqat Mohammādiah) is as perch that is showed in man that universe all of God's name & attribute and is be manifested in perfect man in all age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • manifestation of God
  • Major Name of God
  • Haqiqat Mohammadiah
  • Perfect Man
دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17
17
فروردین 1392
صفحه 21-38
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401