بررسی ساحت ذات احدیت از منظر عرفان نظری.

نویسندگان

چکیده

مرتبۀ ذات احدیت، نخستین تعین و تجلی ذات غیب ‌الغیوب است که در آن، اسماء و اعیان، اتحاد مفهومی و مصداقی با یکدیگر و با ذات دارند. تلقی از ذات احدیت در لسان عرفا، معمولاً بدین شکل است که آن را مرتبۀ ظهور حضرت هویت و غیب ‌الغیوب و باطن مقام واحدیت می‌دانند و این هر سه، مراتب ذات حق تعالی را در مقابل مراتب خارج که عبارت از جبروت، ملکوت و ملک است، شکل می‌دهند؛ البته اساساً چنین تغایری میان مراتب مذکور بنا به اعتبار است، زیرا این اصل در عرفان پذیرفته شده است که وجود یک حقیقت بیشتر ندارد. ذات احدیت، حقیقت به شرط لا از کثرات و ممکنات است و جایگاه اعتبار اسمای ذاتی الهی می‌باشد. بنابراین، مرتبۀ احدیت که خاستگاه تنزیه و عین‌الجمع است، هرچند اسماء و صفات را مکتوم می‌دارد، با این حال در قوس نزول، سرآغاز تجلیات و تعینات اسمائی می‌شود. در این میان، نحوۀ گشایش تجلیات ذاتی احدی به واسطۀ فرآیند «فتح مطلق» ترسیم می‌شود. از این مرتبه در لسان قرآن به «مقام أو أدنی» تعبیر شده است و گهگاه بر آن «بطن سابع» نیز اطلاق می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review of the of the Realm of the Unity Essence from the Perspective of Theoretical Mysticism

نویسندگان [English]

  • Hādi Vakili
  • Hossein Zahmatkesh

چکیده [English]

The stage of the Unity essence is the first stage of manifestation and determination of the essence of the “Unseen of the Unseens” in which the names and entities have conceptual and denotation unity with each other and with the Essence. Perception of the unity essence in mystics language is usually uttered as the stage of manifestation of presence of ipseity and the Unseen of the Unseens and the inner of the station of One-ness and all these three form the stage of essence of The Almighty God against the exterior stages which are Sovereignty, the Kingdom of unseen and solid forms certainly such alteration between the mentioned stages are hypothetical, because this principle has been accepted in mysticism that the being has only one nature. Unity Essence is the truth condition- to- no from the diversities and contingents and is the stand of the credibility of the essential names of the divine. Therefore, the stage of the unity essence which is the origin of glorification and actual-:::union:::, although it hides the names and the attributes, meanwhile in descending Arc it becomes the prelude of manifestation and determinations of the names. However the manner of the exposure of the manifestation of the unity essence is shown by the process of ''Absolute Victory''. This stage is quoted in Quran as ''the stand of or Undermost'' which is occasionally called as ''the seventh inner''.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unity of God
  • Oneness of God
  • :union: of all :union:s
  • Nearness of God
  • Islamic Mysticism
دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17
17
فروردین 1392
صفحه 233-252
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 06 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401