"وو- وی"، مهم‌ترین وصف انسان کامل از دیدگاه لائوزی

نویسندگان

چکیده

در مکتب دائویی انسان کامل یا «شنگ ژن» به کسی اطلاق می‌شود که در هماهنگی با دائو و طبیعت عمل نماید. حکیم بودن در همراه بودن با دائو معنا می‌یابد و به همین جهت، ویژگی اصلی انسان فرزانه در مفهوم "وو-وی" یا "بی عملی" جلوه گر است. دائو آن حقیقتی است که سیر طبیعی و خودانگیختگی هر موجودی برآن استوار است، از این رو وظیفه هر فردی این است که در مسیر دائو مانعی ایجاد نکند و بگذارد دائو به سیر خود ادامه دهد. در نتیجه هرچیزی طبق خودانگیختگی و سیر تکوینی‌اش، به ظهور می‌رسد. دائو خود همیشه بدون عمل (وو- وی) است؛ با این حال همه چیز را به وجود می‌آورد. انسان در صورتی می‌تواند به حقیقت دست یابد و آن را در اختیار بگیرد که به‌طور طبیعی عمل کند؛ در واقع عمل نکردن چیزی جز همنوایی با دائو نیست. حکیم دائویی کسی است که اجازه می‌دهد جریانات عالم به آزادی در او و سراسر عالم سریان یابند و به دنبال آن، هم خود وی و هم جهان، در آرامش و سکون دائو به وحدت دست می‌یابند. وی همه پیش فهم‌های آموخته و اکتسابی را به کنار می‌نهد و وجود فردی خود را با همه اشیای عالم یکی می بیند. او از هرگونه تجاوز ارادی، ساختگی و تصنّعی درون طبیعت پرهیز دارد. همانطور که در طبیعت همه چیز خود به خود، در سکوت و آرامش به وجود می‌آید و طبیعت وظایف خود را بدون گزافه‌گویی و خودنمایی نمایان می‌سازد، آدمی هم باید امور را در مسیر طبیعی خود و به دور از اغراض و منفعت‌سنجی شخصی انجام دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Wu-wei the Most Significant Charactirize of the Perfect Man in Lao Zi 's Viewpoint

چکیده [English]

In Daoism, 'Sheng Ren' or 'Perfect Man' is assigned to a person who acts in accordance with Dao and nature. A sage person is wholly in harmony with Dao and therefore, the most significant description of him is manifested as 'Wu-wei' or 'non-action'. Dao is the being which natural and spontaneous process of all the things is depended to it. Therefore, no one should put obstacles in the way of Dao. In conclusion, everything would appear in accordance with its natural and genetical way.
Dao is itself without any action but it creates everything. A man can attain truth just in the condition that he acts naturally. In fact, not-action is not anything else than being in accordance with Dao and nature. A Daoist sage is a person who lets all cosmic courses circulate freely in him and in all the world and following that, both he himself and whole of the world reach to unity in calmness and tranquility. He lays down all his acquired and learned perceptions and realizes his being identical with everything in the world. He avoids from any kind of artificial autonomic interference in nature. As in nature everything arises in stillness and emerges his duties without any frippery or exaggeration also a man should do all his tasks in their natural course avoiding personal interests or benefits.

  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 06 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401