دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، شهریور 1392 (18) 
مکانیسم زبان و عناصر روایی در بیان کرامات عرفانی

صفحه 157-180

حسین قربان‌پورآرانی؛ ناهید حیدری رامشه