دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، شهریور 1392 (18) 
موسیقی از نظر سنایی

صفحه 5-28

نصرالله پورجوادی


بوطیقای عنوان‌شناسی نوشته‌های تصوف از آغاز تا سده هشتم هجری

صفحه 29-58

حسین ایمانیان


"وو- وی"، مهم‌ترین وصف انسان کامل از دیدگاه لائوزی

صفحه 59-82

طاهره توکلی؛ افسانه کاظمی


تربیت غیرمستقیم مرید در حکایات عرفانی (با تکیه بر تذکره الاولیاء عطار)

صفحه 83-112

علی صفایی؛ محمد یحیایی؛ صفورا السادات رشیدی


نقد و تحلیل گفتمان نقشبندیه در غزل جامی بر اساس نظریه زبان‌شناختی فرکلاف و هلیدی

صفحه 113-146

نسرین فقیه ملک مرزبان؛ فرشته میلادی


مکانیسم زبان و عناصر روایی در بیان کرامات عرفانی

صفحه 157-180

حسین قربان‌پورآرانی؛ ناهید حیدری رامشه


سیمای عرفانی اسکندر در «آئینۀ اسکندری» امیرخسرو دهلوی

صفحه 181-203

سوسن یزدانی؛ محمد مهدی ناصح