تأملی در تأثیر احمد غزالی بر رامون لول: نمود عشق در عرفان اسلامی و مسیحی

نویسنده

چکیده

در این پژوهش کوشش به عمل آمده است تا تأثیر عشق عرفانی- اسلامی به گونهای که در سوانح
العشاق احمد غزالی آمده است بر عشق عرفانی- مسیحیِ دفتر عاشق و معشوق اثر رامون لول
کاتالونیایی که یکی از معروفترین آثار عرفانی مسیحی در قرون وسطی به شمار میآید بررسی
شود. لول در یکی از آثار خویش اشاره میکند که به روش نیایش عرفای مسلمان بر آن شده است
تا اثری مشابه بیافریند ولی به منبع یا منابع اصلی اشاره نمیکند.
با استناد به ساختار دو اثر، زبان، شیوههای دستیابی به اهداف در این دو اثر، تعریف عشق،
عاشق و معشوق، صور خیال و استعارات و تشبیهات نتیجه گرفته میشود که به احتمال قریب به
یقین، منبع الهامبخش رامون لول، رسالۀ سوانح العشاق بوده است، زیرا شباهتهای این دو اثر
آنچنان فراوان است که گاه اینگونه مینماید که لول دست به ترجمۀ آزاد این اثر اسلامی زده و
فقط رنگوبویی مسیحی بدان بخشیده است. در مقالۀ حاضر علاوه بر این موارد، تفاوتها و
تشابهات عشق عرفانی در دو کیش اسلامی و مسیحی، به اشاره مورد بررسی قرار میگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Influence of Ahmad Al-Ghazzāli on Ramon LLull (The Manifestation of Love in Islamic and Christian Mysticism)

چکیده [English]

This paper attempts to study the influence of Islamic mystical love as
reflected in Sawāneh-al-Oshshāq (Aphorisms in Love) by the 11/12th
century Sufi author, Ahmad Al-Ghazzāli on Christian mystical love as
reflected in The Book of the Lover and the Beloved, a famous treatise
on love in the Middle Ages, by the 13th century Catalan priest and
writer, Ramon Llull. Llull in one of his works points out that, in the
manner of the prayers by mystic Moslems, he intends to produce a
similar work but he does not clarify the main inspiring source(s) of his.
The author of the present study believes that the similarities between
Llull and Al-Ghazzāli is beyond fortuity and concludes that in all
probability the latter has been the main semi-acknowledged influence
on the genesis and development of the former and that Llull's work has
been a free translation of Sawāneh with some smattering of Christianity.
The paper aims to study the similarities and differences in mystical
love, as a platform to unite human beings, in the Islamic and Christian
faiths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahmad al-Ghazzāli
  • Ramon Llull
  • Comparison of Islamic and Christian love
  • Sawāneh
  • The Book of the Lover and the Beloved
  • Mystical Love
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 فروردین 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401