دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، مهر 1393 (20) 
نگاهی تحلیلی به رابطۀ معنوی سلطان ولد و مشایخ طریقۀ مولویه

صفحه 177-208

داود واثقی خوندابی؛ مهدی ملک ثابت؛ محمد کاظم کهدویی