حال سرمدی از نظرگاه مایستر اکهارت و اکهارت تولی

نویسندگان

1 دانشجوی دورۀ دکتری عرفان اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

2 دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

مایستر اکهارت، عارف دومینیکن مسیحی، مدعی است کاربست آموزه‌های عرفانی و زندگی در سرمدیت، سبب بروز تغییراتی پایدار به‌لحاظ روحی و جسمی در سالک می‌شود. این تغییرات می‌توانند برای دستیابی به هدفِ زندگیِ به دور از رنج، یاری‌کننده باشند‌. از سوی دیگر، اکهارت تولی نیز به‌عنوان یک معلم معنوی معاصر، ظهور زندگی سرمدی را راه حلی برای پایان رنج اسارت ذهن و گرفتاری در چرخۀ زمان می‌داند. او بر آن است که با این شیوه می‌توان جهانی تازه را خلق کرد. با فرض وجود شباهت‌هایی، در این مقاله سعی شده است مبحث حال و زندگی سرمدی را در این دو دیدگاه مقایسه شود. این دو نظرگاه در طرح شیوه‌های اتحاد عرفانی با امر فرا‌طبیعی و زندگی در حال سرمدی با یکدیگر اشتراکات زیادی دارند. عمده تفاوت‌های مبنایی این دو در نظرگاه عرفانی اکهارت و معنویت پیشنهادی تولی است و مواردی همچون مباحث هستی‌شناختی، بحث از خلقت جهان، تغییر در وضعیت آگاهی، تجربه‌پذیری و سعادت درونی و بیرونی را در بر می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

 • . . 1
 • . . 2

1 .

2 .

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

 • a
 • ترنس استیس، والتر (۱۳۹۶)، سرمدیت و زمان، ترجمۀ احمدرضا جلیلی، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
 • تولی، اکهارت (1393)، قدرت حال، ترجمۀ غزال رمضانی، کتاب الکترونیکی
 • (۷/۷/۱۳۹۷)http://galaxywalker.net/fa/books-fa/power-of-now-fa
 • Allen, Prudence (2016), The concept of woman, Vol III, William B. Berdmans Publishing Company, Michigan.
 • Brown Holt, Linda (2004), Veiweing Meister Eckhart through the Bhgavad Gita, iUniverse, New York, Lincoln, Shanghai.
 • Connolly, John M. (2014), Living Without Why, Oxford University Press, New York.
 • Copleston, s.j. Frederick (1953), A Histry Of Philosophy, Vol. III, Paulist Press in United States, Search Press Limited in Great Britain.
 • Deutschen Werke, Die (1936-2007), DW, edited by J. Quint and G. Steer, Vol. I-V, Stuttgart: Kohlhammer
 • Eckhart, Meister, (2016), "The Life, Selected Sermons and Treaties", Cologne Cadre Series Vol. 4, Library of Congress Cataloging in Publication Data.
 • --------- (1986), McGinn, Bernard, Tobin, Frank J., "Meister Eckhart, Teacher and Preacher", Paulist Press, United States of America.
 • --------- (1981), "Miester Eckhart", Translation and Introduction: Edmund Colledge, O.S.A. and Bernard McGinn, prefacec: Huston Smith, Paulist press.
 • Kelley, C.F. (2008), "Meister Eckhart on Divine Knowledge", DharmaCafé, Frog Books, California, United States of America.
 • Kikuchi, Satoshi (2014), "From Eckhart to Ruusbroec: A Critical Inheritance of Mystical Themes in the Fourteenth century", Leuven University Press, Belgium
 • Kim, Ha Poong (2010), To See God, To See the Buddha, "An Exploration of Seeing Spirituality with Meister Eckhart", Nāgārjuna, and Huang Bo, Sussex Academic Press, Brighton, Portland, Toronto.
 • King, Ursula (2001), "Christian Mystics: Their lives and legacies throughout the ages", Hidden Spring, North America.
 • Hackett, Jeremiah (2013), "A Companion to Meister Eckhart", BRILL, Leiden, Boston.
 • Milem, Bruce (2002), "The Unspoken Word: Negative Theology in Meister Eckhart's German Sermons", Catholic University of America Press, Washington D.C.
 • Tolle, Eckhart (2004), The Power of Now, Namaste Publishing, Novato, California.
 • -------- (2005), "A New Earth", e-book, (29/9/2018), http://www.drjohncervantes.com/PDF/A_New_Earth.pdf.
 • Shah-Kazemi, Reza, (2006), Paths to Transcendence According to Shankara, Ibn Arabi, and Meister Eckhart, World Wisdom, Canada.
 • Shand, John, (2003), Fundamentals of philosophy, Routledge, London and New York.
 • Wendlinder, Anastasia, (2016), speaking of God in Thomas Aquinas and Miester Eckhart, Gonzaga University, Routledge, USA
 •  
 • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
 • تاریخ بازنگری: 06 تیر 1402
 • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401