فرایند دریافت لطف الهی در عرفان سیمون وی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه، دانشگاه یاسوج، نویسنده مسئول

2 کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی، دانشگاه یاسوج

3 دانشیار گروه ریاضی، دانشگاه یاسوج

چکیده

آشنایان با دیدگاه‌های سیمون وی، به‌خوبی از ژرفا و عمق آرای عرفانی او آگاه‌اند. در این پژوهش مکانیسم رهایی از خود و یگانگی با حقیقت مطلق (خدا) در چهارچوب نظام عرفانی سیمون وی بررسی می‌شود. به باور او، آدمی برای حفظ توازن درونی، نباید خلأهای به‌وجود‌آمده در درونش را با امور موهوم و خیالی پر کند. آدمی با انقطاع از امیال و تاب آوردن خلأهایی که عامل عدم توازن‌اند، پذیرش محنت ناب و خلق معکوس زمینۀ دریافت لطف الهی را فراهم می‌سازد. با ظهور لطف الهی، انسان به خود حقیقی‌اش یعنی امر مقدس غیرشخصی و تفاوت آن با خودِ خودپنداشته آگاه می‌شود. طالبِ حقیقت باید یک گام فراتر گذارد و با فانی کردن من، تنها داشته‌اش را به پروردگار بازگرداند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3

1 .

2 .

3 .

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a
- شایگان، داریوش (1394)، ادیان و مکتب‌های فلسفی هند، چ۸، تهران: انتشارات امیرکبیر.
- A. Rebecca Rozelle-Stone and Benjamin P. Davis (2018), "Simone Weil", Encyclopedia of standford, university of standford.
- A. Rebecca Rozelle-Stone and Lucian Stone (2013), Simone Weil and Theology, An Imprint of Bloomsbury Publishing Plc.
- E. Cullen, Hellen (1995) Simone Weil: The Development of Her Philosophical Anthropology Through a Study Of Her Life and Thought, University of Ottawa, Canada.
- Finch, Henry Le Roy (2001), Simone Weil and the intellect of grace. Ed. Martin Andic. Continuum New York.
- Mccullough, Lissa (2014), The Relligious Philosophy Of Simone Weil An Introduction, I.B.Tauris & Co Ltd.
- Nevin, Thomas R. (1991), Simone Weil: Portrait of a Self-exiled Jew, University of North Carolina Press.
- Perrin, J.M. and Thibon, G. (2003), Simone weil as We Knew Her, Translated from the French by Emma Craufurd, London and New York: Routledge.
- Petrement, Simone (1976), Simone Weil: A Life, Trans. Raymond Rosenthal, New York: Pantheon.
- Springsted, Eric O. and Diogens Allen (1994), Spirit, Nature, and Community Issues in the Thought of Simone Weil, State University of New York Press.
- Stanford Encyclopedia of Philosophy/”Simone Weil”
- Weil, Simone (2003), Gravity and Grace, Trans. Arthur Wills, New York: Putnam.
- --------- (1968), On Science, Necessity and the Love of God, trans. Richard Rees, London: Oxford University Press
- --------- (2002), Lectures on Philosophy, Trans. Hugh Prince.New York: Cambridge University Press.
- --------- (1956), The Notebooks of Simone Weil, Trans. Arthur Wills, 2 vols. New York: Putnam.
- --------- (2005), The Need for Roots, Trans. Arthur Wills, New York: Putnam.
- --------- (1970), First and Last Notebooks, Trans. Richard Rees, New York: Oxford University Press.
- ---------- (1986) Simone Weil: An Anthology, Ed. and trans. Sian Miles, New York: Weidenfeld & Nicolson.
- ---------- (1959), Waiting for God Trans. Emma Craufurd, NewY ork: Putnam.
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 06 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401