زن در اندیشۀ موسی دلئون و یاکوب بومه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه ادیان‌و عرفان، دانشکده ادبیات و علوم ‌انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه ادیان و عرفان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، نویسنده مسئول

3 استادیار گروه ادیان و عرفان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

جایگاه زن در اندیشۀ یهود، پست‌تر از مرد و عامل گناه است؛ زنان، گناه و تبلیس را از حوا ارث ‌برده و گناهکارند، اجازۀ فعالیت ‌اجتماعی ندارند و کمالشان تشویق شوهر و فرزند به آموزش تورات است. در مسیحیت با وجودی که زن و مرد نزد مسیح(ع) یکسان بودند ولی شاگردانش نظر مساعد به زن نداشته و از خلقت ‌تبعی حوا و گناه او سخن گفته‌اند. به‌دلیل اهمیت شناخت مقام زن در ادیان، بنا شد به روش‌توصیفی ‌و مقایسه‌ای، جایگاه زن در اندیشۀ دوعارف ‌بزرگ‌یهودی ‌و مسیحی، موسی دلئون و یاکوب بومه را واکاوی‌ کنیم. آن‌ها نظراتی مطرح کرده‌اند که نیازمند تحلیل است. دلئون اختلال در آفرینش را به‌دلیل دور شدن خدا و ملکه‌ می‌داند اما در نهایت به‌واسطۀ توبه، ریاضت و انجام‌ مناسک، جدایی به هماهنگی تبدیل و باعث هماهنگی ‌جهان می‌شود، با کامل‌ شدن زن، مرد هم کامل‌ شده و باعث تکامل‌عوالم‌ علوی می‌شود. رابطۀ زن و مرد باعث پایداری‌ ایمان و عاملی ‌است که حضور الهی (شخینه) آن‌ها را ترک‌ نکند. بومه پست‌تر بودن زن از مرد را رد می‌‌کند. او زن را موجودی می‌‌داند که از ماهیت آدم ساخته‌ شده و می‌‌تواند به کمال برسد تا تصویر خدا باشد، به‌عقیدۀ بومه در عمل ‌زناشویی واکنشی ‌الهی صورت می‌گیرد، اما تأثیرات ‌دیگری نیز وجود دارد که ‌از جنبۀ زمینی و شیطانی ناشی‌ می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Woman in the Thought of Moses de Leon and Jacob Boehme

نویسندگان [English]

 • Emran Rahimifar 1
 • Bakhsh-Ali Ghanbary 2
 • Mohammad Reza Adli 3

1 Ph.D student in Religions and Mysticism, Islamic Azad University, Central Branch of Tehran.

2 Associate Professor, Department of Religions and Mysticism, Islamic Azad University, Central Branch of Tehran ( Bghanbari768@gmail.com )

3 Associate Professor, Department of Religions and Mysticism, Islamic Azad University, Central Branch of Tehran.

چکیده [English]

In Jewish thought, woman is considered inferior to man and is the cause of sin. Women are said to have inherited sin and deception from Eve and are sinners; they are not allowed to engage in social activities, and they attain perfection by encouraging their husbands and children to teach the Torah. In Christianity, although men and women are equal in Christ’s eyes, his disciples did not have a favorable view of women and spoke of Eve's subdominant creation and her sin. Due to the importance of taking cognizance of the status of women in religions, it was decided to analyze descriptively and comparatively the position of women in the thoughts of the two great Jewish and Christian mystics, Moses de Leon and Jacob Boehme. They have come up with ideas that need to be analyzed. De Leon attributes the disorder in the creation to the distance between God and the queen, but in the end, through repentance, austerity, and performing rituals, separation changes into harmony and causes harmony in the world; the perfection of woman leads to the perfection of man and causes the evolution of the heavenly worlds. The relationship between man and woman causes the stability of faith, and is the factor that prevents divine presence (Shekhineh) from leaving them. Boehme denies that women are inferior to men. He sees woman as a being who is made of human nature and can attain perfection to be the image of God. He believes there is a divine reaction in marriage, but it embraces some other effects that result from the earthly and evil dimensions

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Woman
 • Judaism
 • Christianity
 • Moses de Leon
 • Jacob Boehme
 1. کتاب مقدس.
 2. تلمود.
 3. آشتیانی، جلال‌الدین (1389)، تحقیقی در دین مسیح، تهران: نشر نگارش.
 4. بلخاری‌ قهی، حسن و محمدی، مینا (1398)، «نگاهی به چگونگی استحالۀ مفهوم خدا-انسان از اسطوره‌های غربی یونان تا انسان‌محوری»، دوفصلنامه علمی انسان‌پژوهی‌ دینی، سال‌ شانزدهم، شمارۀ 24، 161ـ182.
 5. دلئون، موسی (1397)، زُهر کتاب ‌روشنایی، انتخاب گرشوم‌ شولم، ترجمۀ ‌هما شهرام‌‌بخت، تهران: علمی و فرهنگی.
 6. پیچ، رولاند (1386)، «یاکوب بومه و اسلام»، ترجمۀ احمد رجبى، هفت آسمان، شمارۀ 36، 37ـ66.
 7. جان‌موریس، رابرتس (1386)، تاریخ جهان از آغاز تا پایان قرن بیستم، ترجمۀ منوچهر شادان، تهران: بهجت.
 8. شولم، گرشوم (1392)، گرایش‌‌ها و مکاتب ‌اصلی عرفان‌ یهود، ترجمۀ علیرضا فهیم، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
 9. کرمانی، علیرضا (1396)، «نقد و بررسی ‌وجودشناسی‌ عارف ‌لوتری ‌‌یاکوب بومه»، معرفت ‌ادیان، شمارۀ 32، 39ـ56.
 10. مک ‌‌گراث، آلیستر (1392)، درسنامه الهیات مسیحی، ترجمۀ بهروز خدادادی، قم: دانشگاه ‌ادیان ‌و مذاهب.
 11. مریل‌سی، تنی (1362)، معرفی ‌عهد جدید، ترجمۀ طاووس ‌میکائیلان، تهران: حیات ابدی.
دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 33
33
فروردین 1400
صفحه 125-144
 • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
 • تاریخ بازنگری: 31 خرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401