دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 33، فروردین 1400 (33) 
اهمیت «تأکید» و روش‌های آن در ساخت ‌اطلاعی گفتمان تعلیمی الانسان الکامل نسفی

صفحه 5-28

ندا امین؛ یحیی طالبیان


نقش فراست و شهود صوفیانۀ مولوی در تکوین اشعار مثنوی و دیوان شمس

صفحه 29-72

اختیار بخشی


بازشناسی انواع دعا و کارکرد آن در رویارویی با شرور با تأکید بر آرای ابن‌عربی

صفحه 73-94

محمد جواد پاشایی؛ محمود صیدی


تحلیل نشانه‌معناشناختی «مکان نمادین» در داستان دقوقی از مثنوی

صفحه 95-124

منوچهر تشکری؛ نسرین سهرابی


زن در اندیشۀ موسی دلئون و یاکوب بومه

صفحه 125-144

عمران رحیمی فر؛ بخشعلی قنبری؛ محمدرضا عدلی


معادشناسی عرفانی در مرصاد العباد با رویکرد معناشناسی

صفحه 145-170

رضا روحانی؛ محمد عباس زاده جهرمی؛ رضا شجری؛ معصومه مصلی نژاد


بررسی و تحلیل ابعاد معرفتی فراست در ادب عرفانی

صفحه 171-204

سید منصور سادات ابراهیمی؛ محمود براتی خوانساری


ارزش جانوران در نگاه صوفیان

صفحه 205-232

مسعود شاورانی


نگاه به زهد در غزلیات عطار نیشابوری

صفحه 233-264

بهرام شعبانی


تبارشناسی تجارب عرفانی در المواقف و المخاطبات عبدالجبار نفّری

صفحه 265-292

رضا عباسی؛ سید محمود یوسف ثانی


بررسی انحصار طریقت و اقرب الطرق بودن در سلسلۀ نعمت‌اللهیه گنابادی

صفحه 293-318

رسول مزرئی


تأثیرگذارترین صوفیان و مهم‌ترین موضوعات عرفانیِ سدۀ دوم تا چهارم هجری

صفحه 319-344

محمد مشهدی نوش آبادی؛ حکیمه بهجت


تأثیر نجم رازی بر اندیشه‌های عرفانی ملاصدرا

صفحه 345-366

محمدرضا موحدی


تبیین رابطۀ پیر و مرید در اسرار التوحید به‌مثابۀ همتایی برای بازی هرمنوتیکی در جهت رهایی از سوژه‌محوری

صفحه 367-392

سید محسن موسوی