تأثیرگذارترین صوفیان و مهم‌ترین موضوعات عرفانیِ سدۀ دوم تا چهارم هجری

نویسندگان

1 دانشیار گروه ادیان و فلسفه دانشگاه کاشان، نویسنده مسئول

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آذربایجان

چکیده

بازتاب تعالیم و تأثیر اندیشۀ صوفیان سده‌های دوم تا چهارم که دورۀ شکل‌گیری تصوف است، از مباحث مهمی است که در این مقاله به‌صورتی آماری و تحلیلی به آن پرداخته شده است. در نتیجۀ تفحص در کتب تعلیمی تصوف که در سده‌های چهارم تا هفتم تدوین شده است، بیست‌وپنج تن از صوفیان برجستۀ قرون دوم تا چهارم که سخنان آن‌ها بسامد بالاتری در این کتب داشته‌اند، به‌تفکیک قرن شناسایی‌شده‌اند. وجه عمدۀ تعلیم صوفیان بزرگ سدۀ دوم همچون حسن بصری، سفیان ثوری، ابراهیم ادهم، عبدالله مبارک، رابعه عدویه، معروف کرخی و ابوسلیمان دارانی، فضایل اخلاقی، زهد و ریاضت در چهارچوب دستورات شرعی است، اما موضوع تعالیم عرفای سدۀ سوم یعنی بایزید بسطامی، ذوالنون مصری، ابوسعید خراز، سهل تستری، ابوالحسین نوری، حسین منصور حلاج، سری سقطی، ابوتراب نخشبی، یحیی معاذ رازی، ابوعثمان حیری و ابراهیم خواص، معرفت، سماع، عزلت، حیرت و فنا است که عموماً برای اولین بار در این سده مطرح‌ شده و تصوف را از سلوکی اخلاقی و زهدگرا به‌جانب مکتبی معرفت‌شناختی مبتنی بر سلوک عملی و آداب و احوال بدیع سوق داده است؛ همچنان که بیشتر موضوعات این قرن مربوط به توحید، معرفت و پس‌ از آن محبت و توکل است. اما تصوف سدۀ چهارم با صوفیانی چون ابوبکر واسطی، ابوعلی رودباری، ابوبکر شبلی و ابوعبدالله خفیف به‌شدت تحت‌تأثیر تعلیم صوفیان تصوف دو سدۀ پیشین است و گویا حرف تازه‌ای ندارد. به‌طور کلی، مهم‌ترین موضوعات قرون دوم تا چهارم تصوف عبارت‌اند از: زهد و معرفت. موضوعات توحید، محبت، اخلاق، توکل و فقر در جایگاه بعد قرار دارند. از میان این صوفیان، جنید بغدادی بیشترین تأثیر را داشته و در طرح بسیاری از موضوعات در جایگاه نخست است. پس از وی به‌ترتیب سهل تستری و شبلی قرار دارند. چهار چهرۀ برجستۀ دیگر عبارت‌اند از ذوالنون مصری، ابوالحسن نوری، ابوسعید خراز و بایزید بسطامی.

کلیدواژه‌ها

 1. انصاری، خواجه عبدالله (1362)، طبقات الصوفیه، تصحیح محمد سرور مولائی، تهران: توس.
 2. پورجوادی، نصرالله (1382)، «تصوف از ابتدا تا پایان قرن چهارم»، دانشنامه جهان اسلام،زیر نظر حداد عادل، تهران، بنیاد دایرةالمعارف اسلامی.
 3. جامی، نورالدین عبدالرحمن (1370): نفحات الانس من حضرات القدس، تصحیح و تعلیقات محمود عابدی، تهران: اطلاعات.
 4. دیلمی، ابوالحسن (1363)، سیرت شیخ کبیر، ترجمۀ یحیی بن جنید شیرازی، تصحیح آن ماری شیمل، تهران: بابک.
 5. رازی، نجم‌الدین (1369)، مرصاد العباد، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 6. زرین‌کوب، عبدالحسین (1378)، ارزش میراث صوفیه، تهران: امیرکبیر.
 7. ــــــــ‌ (1376)، جستجو در تصوف ایران، تهران: امیرکبیر.
 8. سراج، ابونصر، عبدالله بن علی (2006م)، اللمع فی التصوف، مصر: دار الکتب الحدیثه، مکتبة المثنی.
 9. سهروردی، عمر بن محمد، (1374)، عوارف المعارف، تهران: علمی و فرهنگی.
 10. شمس، محمدجواد (1378)، «بررسی تصوف سده‌های اول تا پنجم»، دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر محمدکاظم بجنوردی، تهران، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی.
 11. غنی، قاسم (1386)، تاریخ تصوف در اسلام و تطورات آن، تهران: زوار.
 12. قشیری، ابوالقاسم عبدالکریم هوازن (1367)، ترجمۀ رسالۀ قشیریه، تصحیح بدیع‌الزمان فروزان‌فر، تهران: علمی و فرهنگی.
 13. کلابادی، ابوبکر محمد (2004م)، التعرف لمذهب التصوف، تحقیق عبدالحلیم محمود و طه عبد الباقی السرور، قاهره: دار احیاء الکتب العربیه.
 14. لویزن، لئونارد (1384)، میراث تصوف، ترجمۀ مجدالدین کیوانی، تهران: مرکز.
 15. مستملی بخاری، ابوابراهیم اسماعیل (1363)، شرح التعرف لمذهب التصوف، تصحیح محمد روشن، تهران: اساطیر.
 16. معصوم علیشاه، محمد (1318)، طرایق الحقایق، تصحیح محمدجعفر محجوب، تهران: کتابخانه سنایی.
 17. مکی، ابوطالب (1306ق)، قوت القلوب، مصر: دار صادر.
 18. نیکلسون، رینولد. آ. (1358)، تصوف اسلامی و رابطۀ انسان و خدا، ترجمه و تعلیق محمدرضا شفیعی‌کدکنی، تهران، توس.
 19. ـــــــ (1372)، عرفان عارفان مسلمان، ترجمۀ اسدالله آزاد، تعلیقات سید علی نقوی‌زاده، مشهد:‌ دانشگاه فردوسی مشهد.
 20. هجویری، علی بن عثمان (1383)، کشف ‌المحجوب، مقدمه و تصحیح محمود عابدی، تهران: کتابخانۀ طهوری.
دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 33
33
فروردین 1400
صفحه 319-344
 • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
 • تاریخ بازنگری: 31 خرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401
 • تاریخ انتشار: 01 فروردین 1400