دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 34، بهمن 1400 (34) 
تحلیل معانی باد در مثنوی معنوی

صفحه 5-34

فرشاد اسکندری شرفی؛ حسین صحراگرد؛ حسن حیدری؛ جلیل مشیدی


طرحواره حرکتی در منطق الطیر عطار

صفحه 67-94

علی اکبر باقری خلیلی؛ عارفه طاهری


نگاهی جامعه‌شناختی و عرفانی به گستره و زمینه‌های بدبینی در مثنوی

صفحه 123-142

سید محمد دشتی؛ اسما حسینی؛ محمد امین احسانی اصطهباناتی


تالستوی و قصه موسی و شبان

صفحه 207-237

سمیرا رکنی زاده؛ سیده مریم روضاتیان؛ سید علی اصغر میرباقری فرد