دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 34، بهمن 1400 (34) 
تحلیل معانی باد در مثنوی معنوی

صفحه 5-34

فرشاد اسکندری شرفی؛ حسین صحراگرد؛ حسن حیدری؛ جلیل مشیدی


تحلیل زبان عرفانی روزبهان بر اساس الگوی گفتمان پویا

صفحه 35-66

زهرا افتخار؛ حسین آقاحسینی؛ مسعود آلگونه


طرحواره حرکتی در منطق الطیر عطار

صفحه 67-94

علی اکبر باقری خلیلی؛ عارفه طاهری


کارکرد بلاغی و ادبی حروف الفبا در اشعار عرفانی حروفی عمادالدین نسیمی

صفحه 95-122

غلامرضا حیدری


نگاهی جامعه‌شناختی و عرفانی به گستره و زمینه‌های بدبینی در مثنوی

صفحه 123-142

سید محمد دشتی؛ اسما حسینی؛ محمد امین احسانی اصطهباناتی


چگونگی بازتاب حیرت در غزلیات مولانا

صفحه 143-174

طارق ذاکر؛ سید اسماعیل قافله باشی؛ قربان ولیئی


بررسی نسبت مولوی با عشق در دیوان شمس تبریزی بر اساس پیوندهای عاطفی چهارگان

صفحه 175-206

مهدی رضایی؛ مهدی گراشی


تالستوی و قصه موسی و شبان

صفحه 207-237

سمیرا رکنی زاده؛ سیده مریم روضاتیان؛ سید علی اصغر میرباقری فرد


بررسی مفهوم «وقت» در متون صوفیانه از دیدگاه معنی‌شناسی شناختی

صفحه 233-250

اشرف سراج؛ مهین پناهی


مقایسۀ حکایت ابراهیم ادهم بر لب دریا بر اساس نظریۀ اضطراب تأثیر و بدخوانی خلاق در حکایات عطار نیشابوری و مولانا

صفحه 251-280

سمیه صابری؛ ایوب مرادی؛ فاطمه کوپا


پرندگان اساطیری، سمبولیسم عرفانی و محیط‌‌زیست با تکیه بر شعر عرفانی فارسی

صفحه 281-304

اصغر طارمی؛ مهدی فیاض؛ رضا سمیع زاده؛ رضا چهرقانی


شیوه‌های اقناع مخاطب در کشف‌ المحجوب هجویری در آیینۀ نقد رتوریکی

صفحه 305-332

فاطمه سادات طاهری؛ سعیده بیرجندی


تحلیل استعاره‌های مفهومی در حوزۀ شرم با تکیه بر آثار منظوم مولوی

صفحه 333-360

مجید فرحانی زاده


مقایسۀ تأویل عرفانی آیات در شرح التعرف ربع اول با کشف الاسرار نوبت الثالث

صفحه 361-382

محمد نیک بخت نصرآبادی؛ احمد امین