تبیین رابطه نافله و مقام محمود در آیه 79 سوره اسراء برمبنای دیدگاه علامه حسن زاده آملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه معارف، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه معارف، دانشکده الهیات دانگاه فردوسی مشهد

چکیده

بر‌اساس آیه 79 سوره اسراء، مقام محمود مقامی‌است که نتیجه قرب حاصل از انجام نافله است. هر چند اندیشمندان اسلامی‌تبیین‌های ارزشمندی را در خصوص رابطه نافله و مقام محمود مطرح کرده‌اند اما به نظر می‌رسد، تبیین عرفانی این رابطه چندان مورد توجه واقع نشده است. این پژوهش به روش تحلیلی – استنتاجی درصدد است که پس از بیان حقیقت مقام محمود، رابطه آن را با قرب حاصل از نافله، از نگاه عرفانی علامه حسن‌زاده آملی تبیین نماید. دستاورهای این پژوهش حاکی از آن است که مقام محمود مقام ادراک بی‌واسطه حقیقت وجود و ادراک یکی بودن حمد و حامد و محمود است. مقام محمود، مقامی‌فراتر از دو قرب فرائض و نوافل است که به مرتبه «أَو أَدنَی» اشاره دارد. قربی که به جهت واجب شدن نافله برای رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، خاص خاتم النبیین است و سایر اولیاء به میزان تقربشان به خداوند، به تبع ایشان از این قرب بهره می‌برند.

عنوان مقاله [English]

Explaining the Relationship between Nafle Prayers and the Maqam-e-Mahmud in Verse 79 of Surah al-Isra Based on the View of Allama Hasan Zadeh Amoli

نویسندگان [English]

  • zahra mokfi 1
  • seyyed hosein seyyedmosavi 2
  • Vahideh Fakhar Noghani 3

1 Department of Education, Faculty of Theology, Ferdowsi University of Mashhad

2 Mashhad, Ferdowsi university of Mashhad, Faculty of Islamic Theology

3 Mashhad, Ferdowsi university of Mashhad, Faculty of Islamic Theology

  • تاریخ دریافت: 12 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 01 بهمن 1402