دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 37، بهمن 1402 

مقاله پژوهشی

مسئولیت اخلاقی در اندیشۀ ابن‌عربی و اسپینوزا؛ طرح چالش از منظر نظریۀ تکامل

علیرضا آرام؛ فائزه شهرکی


مقاله علمی -ترویجی

استمرار سنت‌های شعر عرفانی گذشته در شعر عرفانی معاصر

مریم حسین آبادی؛ مهدی ملک ثابت؛ یدالله جلالی پندری


مقاله پژوهشی

کیفیت تمثیل در انتقال معرفت عرفانی و اهمیت مخاطب در معنای نهایی آن از منظر عین‌القضات همدانی

سید ابوالقاسم حسینی اسحق آبادی؛ محسن موسوی؛ محمد حسین سرانجام


مقاله علمی -ترویجی

تحلیل و تبیین شاخصه‌های رئالیسم عرفانی در داستان‌های کشف المحجوب هجویری

مرضیه دشت بش پودنک؛ اعظم پوینده پور


مقاله پژوهشی

جهش معنایی در زبان عارفان بر اساس نظریۀ معناشناسی قالب‌بنیاد

زینب اکبری؛ ارسلان گلفام


کُحلِ پندار بررسی ایماژِ «زندگی به مثابه توهم اراده آزاد» در نگاه مولوی و اسپینوزا

مصطفی گرجی


تبیین رابطه نافله و مقام محمود در آیه 79 سوره اسراء برمبنای دیدگاه علامه حسن زاده آملی

زهرا مکفی؛ سیدحسین سیدموسوی؛ وحیده فخار نوغانی


سیمای مشایخ صوفیه در متون منثور عرفانی عصر مغول با تأکید بر نظریه هژمونی آنتونیو گرامشی

مسروره مختاری؛ عسگر صلاحی؛ مهسا کاظم پور


واکاوی آداب ضیافت در تصوف

زهره فیضی؛ سیده فاطمه زارع حسینی