نویسنده = مرتضی سلمان‌نژاد
مبانی افتراق تفاسیر عرفانی در مقایسه با تفاسیر عرفانی متقدّم

دوره 9، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 123-144

عباس مصلائی‌پور؛ یحیی میرحسینی؛ مرتضی سلمان‌نژاد


نقد و ارزیابی تفاسیر عر فانی متأخر امامیه

دوره 7، شماره 2، مهر 1390، صفحه 123-150

محسن قاسم پور؛ یحیی میرحسینی؛ مرتضی سلمان‌نژاد