نویسنده = سید مصطفی موسوی اعظم
نسخ شرایع در مکتب ابن‌ عربی

دوره 16، شماره 2، دی 1399، صفحه 297-320

مصطفی موسوی اعظم؛ علیرضا فاضلی؛ محمد علی عباسی


فرایند دریافت لطف الهی در عرفان سیمون وی

دوره 15، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 253-280

10.22052/1.29.253

سید مصطفی موسوی اعظم؛ زهرا قاسم‌زاده؛ احسان ممتحن