نویسنده = محمود براتی خوانساری
بررسی و تحلیل ابعاد معرفتی فراست در ادب عرفانی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 171-204

سید منصور سادات ابراهیمی؛ محمود براتی خوانساری


تحلیل زبان عرفانی روح الارواح سمعانی بر اساس نشانه‌شناسی لایه‌ای

دوره 16، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 209-238

حامد شمس؛ محمود براتی خوانساری


تحلیل پدیدارشناختی کارکردهای فردی و اجتماعی فراست در ادب عرفانی

دوره 14، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 81-114

10.22052/0.28.81

سید منصور سادات ابراهیمی؛ محمود براتی خوانساری


روش تمثیلی در تفسیر قرآنی و تکامل زبان عرفانی (نشانه‌شناسی تفسیر عرفانی در روح الارواح سمعانی)

دوره 13، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 171-199

حامد شمس؛ محمود براتی خوانساری