کلیدواژه‌ها = ادبیات عرفانی
صورت‌بندی مفهوم خوشبختی در منطق‌ الطیر بر مبنای معناشناسی واژۀ دولت

دوره 16، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 143-166

هاتف سیاه کوهیان


بررسی و تحلیل مقایسه‌ای مفهوم فرزانگی در نگاه مولوی و لائودزه

دوره 14، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 137-174

مصطفی گرجی


بررسی تطبیقی طرح‌واره‌های حجمی در مثنوی‌های عطار و مثنوی مولانا

دوره 13، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 5-34

داوود اسپرهم؛ سمیه تصدیقی


فخریات قدسی در دیوان ابن‌عربی

دوره 7، شماره 2، مهر 1390، صفحه 151-172

حسین کیانی؛ سید فضل‌الله میرقادری