کلیدواژه‌ها = زهد
مقایسۀ تطبیقی مشی ‌زاهدانه در تصوف بصره و شام در دو قرن نخست هجری

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 97-124

زهرا ترک لادانی؛ سید مهدی لطفی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد


جوانب عرفانی در زندگی و شعر شیخ بهایی

دوره 8، شماره 2، مهر 1391، صفحه 79-106

منوچهر جوکار


احمد حرب‌ اصفهانی‌ نیشابوری (تحقیقی‌ درباره‌ احوال‌ و اقوال‌ یکی از صوفی‌ـ زاهدان قرن سوم هجری)

دوره 5، شماره 2، مهر 1388، صفحه 225-258

سعید شفیعیون


آرا و عقاید معروف کرخی

دوره 1، شماره 2، مهر 1384

حسن ذوالفقاری