کلیدواژه‌ها = متون عرفانی
بازتاب ضرب‌المثل‌های برخاسته از افسانه‌های اسرائیلی در متون عرفانی ادب فارسی

دوره 16، شماره 2، دی 1399، صفحه 5-34

عسکری ابراهیمی جویباری؛ مالک شعاعی


بررسی فرایند شکل‌گیری تحول روحی عارفان مسلمان

دوره 14، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 145-164

10.22052/0.28.145

آسیه کریمی؛ سید علی‌اصغر میرباقری فرد؛ سیده مریم روضاتیان


چگونگی استفادۀ عارفان از حدیث «الفقر فخری» و رویاروییِ محدثان با این روایت

دوره 11، شماره 2، مهر 1394، صفحه 39-64

احمد خالدی


ادریس (ع) از منظر ابن‌عربی (با تکیه بر فتوحات مکیّه و فصوص‌الحکم)

دوره 11، شماره 2، مهر 1394، صفحه 119-146

محمد شفیع صفاری؛ فاطمه حکیما


تصحیح قیاسی برخی از عبارات دشوار شرح شطحیات

دوره 8، شماره 2، مهر 1391، صفحه 5-26

محمدعلی آتش سودا؛ محمدرضا اکرمی


بازتاب مقامات حضرت مریم(س) در متون عرفانی فارسی از قرن چهارم تا پایان قرن نهم

دوره 6، شماره 2، مهر 1389، صفحه 67-98

طاهره خوشحال دستجردی؛ زینب رضاپور


ستردن غبار از «آینۀ جهان نما»

دوره 6، شماره 2، مهر 1389، صفحه 201-222

محمدرضا موحدی