کلیدواژه‌ها = تأویل
بررسی اصطلاح تطبیق در تأویلات کاشانی

دوره 14، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 31-54

فاطمه حاجی اکبری؛ محمد علی مهدوی راد؛ حسین ستار


تبارشناسی توکّل عرفانی در رسالۀ قشیریه بر مبنای نظریۀ گادامر

دوره 10، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 85-108

فاطمه ثواب؛ مریم شعبانزاده


بازتاب نور نجس یا خیالات نادرست مدعیان سلوک در متون عرفانی تا قرن ششم

دوره 5، شماره 2، مهر 1388، صفحه 27-44

تقی اژه ای؛ جعفر شانظری


غزالی و فرآیند تفسیر قرآن

دوره 4، شماره 2، مهر 1387، صفحه 75-100

محسن قاسم پور


عوامل و انگیزه‌های تأویل و تفسیر معنوی متون در مثنوی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 82-97

رضا روحانی


بازتاب «حقیقت محمدیـّه» در یوسف‌نامه پیر جمالی اردستانی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 123-144

طاهر خوشحال دستجردی


تأویل در قصه یوسف با تأکید بر تفسیر الستین الجامع

دوره 1، شماره 1، فروردین 1384

محسن قاسم پور