نویسنده = رضا روحانی
بررسی انتقادی نقدهای واردشده به حکایت «خدو انداختن خصم بر روی (علی)» و تفسیر «حدیث غدیر» در مثنوی

دوره 18، شماره 2، دی 1401، صفحه 263-286

ندا سادات مصطفوی؛ رضا روحانی؛ رضا شجری


معادشناسی عرفانی در مرصاد العباد با رویکرد معناشناسی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 145-170

رضا روحانی؛ محمد عباس زاده جهرمی؛ رضا شجری؛ معصومه مصلی نژاد


نقد روش‌شناسی کتاب ارزش میراث صوفیه اثر عبدالحسین زرین‌کوب

دوره 15، شماره 2، مهر 1398، صفحه 103-132

رضا روحانی؛ ندا سادات مصطفوی


اختلافات شمس با مولوی در آراء، اندیشه ها و داوری ها

دوره 11، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 95-122

کبری صدیقی؛ رضا روحانی


تبیینی تازه از اسباب و عوامل تأخیر مثنوی در دفتر دوم

دوره 7، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 117-160

رضا روحانی


زمینه ها و انگیزه های اتّحاد انبیا در مثنوی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 93-124

رضا روحانی


عوامل و انگیزه‌های تأویل و تفسیر معنوی متون در مثنوی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 82-97

رضا روحانی


مولوی و آزادی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1384

رضا روحانی