دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 26، اسفند 1396 (26) 
بررسی تطبیقی طرح‌واره‌های حجمی در مثنوی‌های عطار و مثنوی مولانا

صفحه 5-34

داوود اسپرهم؛ سمیه تصدیقی


بررسی مفهوم کلمۀ صدور در آثار مولوی بر مبنای تمایز جهان‌بینی مولوی با فلوطین

صفحه 35-62

اختیار بخشی


گناه، آغازِ رجوع به خویشتن (نقد سخنِ اعتراضیِ عارف در تئوری گناه)

صفحه 63-82

علی پوراَمَن؛ مهدی نوروز


تشبه به مسیح در قوس زندگی حلاج

صفحه 83-114

حسین حیدری؛ حسین قربانپور آرانی؛ کبری صدیقی


بررسی نمادهای «ابدال» در حکایت دقوقی مثنوی معنوی

صفحه 115-142

احمد خاتمی؛ صدیقه کاردان


سفرهای چهارگانۀ عرفا نزد تِلِمْسانی و عبدالرزاق کاشانی

صفحه 143-170

سید حسین سید موسوی


روش تمثیلی در تفسیر قرآنی و تکامل زبان عرفانی (نشانه‌شناسی تفسیر عرفانی در روح الارواح سمعانی)

صفحه 171-199

حامد شمس؛ محمود براتی خوانساری