دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 25، فروردین 1396 (25) 
تبارشناسی کتاب مصباح الشریعه

صفحه 5-36

پرویز رستگار؛ محسن قاسم پور؛ کاوس روحی برندق؛ اصغر محمدی


بررسی و تحلیل مفهوم «حیا» در متون عرفانی با تأکید بر مشرب عرفانی بغداد و خراسان

صفحه 37-62

زینب رضاپور؛ پروین گلی زاده


عناصر نمادین در معماری خانقاه‌های ایران از سده هفتم هجری تاکنون

صفحه 63-84

حامدرضا کریمی ملایر؛ ناصر گذشته


تاثیر اسرائیلیات بر چگونگی انعکاس قصۀ آفرینش آدم در متون منثور عرفانی فارسی (از قرن پنجم تا پایان قرن هفتم)

صفحه 85-114

داود قاسم‌نیا؛ حسن سلطانی کوهبنانی


ارتباط انسان و خدا در آراء رویسبروک

صفحه 115-148

قربان علمی؛ مجتبی زروانی؛ محمد طه محب‌علی


اندیشه‌های عرفانی ابوعلی دقّاق نیشابوری با تأکید بر «الشَّواهد و الأَمثال»

صفحه 149-176

امیرحسین مدنی


شناخت و تحلیل چگونگی تفسیر آیات قرآن در متون نثر عرفانی غیرتفسیری پارسی

صفحه 177-199

روح‌الله هادی؛ محمدباقر وزیری‌زاده