کلیدواژه‌ها = عطار
بازشناسی مفهوم سکوت ذهن و بازتاب آن در کالبد بناها (مورد مطالعه: چینی‌خانۀ خانقاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی)

دوره 18، شماره 2، دی 1401، صفحه 193-210

عاطفه صداقتی؛ محیا خیرخواهی؛ آزیتا بلالی اسکویی


نگاه به زهد در غزلیات عطار نیشابوری

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 233-264

بهرام شعبانی


صورت‌بندی مفهوم خوشبختی در منطق‌ الطیر بر مبنای معناشناسی واژۀ دولت

دوره 16، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 143-166

هاتف سیاه کوهیان


بررسی روابط بینامتنیتی تمثیل‌های تقابل جان با جسم و جهان در متون عرفانی (مورد مطالعه: کشف الاسرار میبدی، مثنوی‌های عطار و مولوی)

دوره 16، شماره 2، دی 1399، صفحه 273-296

بی بی صفیه موسوی؛ علی رضا مظفری؛ شیرین رزمجو بختیاری


هم‌سنجی سرودۀ منطق الورد محمدعلی الرباوی و منطق الطیر عطار نیشابوری

دوره 15، شماره 2، مهر 1398، صفحه 19-50

سیده محبوبه حسینی فارسانی؛ محسن سیفی؛ علی نجفی ایوکی


دیدگاه عطار نیشابوری در خصوص عدم

دوره 10، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 143-174

زهرا غریب حسینی؛ محمدرضا صرفی؛ کریم رشیدی


حلول عطار و عطار‌های حلولی بررسی منشأ پیدایش فریدالدین عطارهای غیر واقعی

دوره 8، شماره 2، مهر 1391، صفحه 241-257

غزال مهاجری‌زاده


عروج جسمانی پیامبر(ص) از دیدگاه عطار نیشابوری در منظومه اسرارنامه

دوره 3، شماره 2، مهر 1386، صفحه 33-52

طاهره خوشحال دستجردی


قلمرو و ماهیت شعر از دیدگاه عرفانی عطار

دوره 2، شماره 2، مهر 1385، صفحه 157-172

مهدی محبتی