دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 21، فروردین 1394 (21) 
تأثیر اسرارنامه عطار بر گلشن راز شبستری بر اساس نظریه بینامتنیت

صفحه 5-34

اصغر اسمعیلی


آفات نفس از دیدگاه آبای صحرا و عرفای مسلمان(با تکیه بر آرای غزالی)

صفحه 35-62

علی بادامی


ولایت و ولی از نظرگاه شمس تبریزی و بررسی بازتاب آن در مثنوی مولوی

صفحه 63-94

محمد خدادادی؛ مهدی ملک ثابت؛ یدالله جلالی پندری


اختلافات شمس با مولوی در آراء، اندیشه ها و داوری ها

صفحه 95-122

کبری صدیقی؛ رضا روحانی


روش‌شناسی ابن عربی در فهم و بیان آرا

صفحه 123-146

رضا عارف؛ مهدی دهباشی


نشانه‌شناسی غزلی از مولانا

صفحه 147-180

یداله  محمّدی؛ مصطفی گرجی؛ سید احمد پارسا


ساختار هرمسی در عرفان ایران

صفحه 181-214

غزال مهاجری زاده


بررسی تکوین نظریۀ ولایت عارفانه بر مبنای استحالۀ تمثیلی و چگونگی انتقالِ آن به عصر سهروردی

صفحه 215-244

محمدکاظم یوسف پور؛ فیروز فاضلی؛ هادی قلیزاده