دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 22، مهر 1394 (22) 
استعاره‌های سماع در انس‌التائبین احمد جام نامقی

صفحه 5-38

سیدمحمد استوار نامقی؛ محمود رضا قربان صباغ