دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 22، مهر 1394 (22) 
استعاره‌های سماع در انس‌التائبین احمد جام نامقی

صفحه 5-38

سیدمحمد استوار نامقی؛ محمود رضا قربان صباغ


چگونگی استفادۀ عارفان از حدیث «الفقر فخری» و رویاروییِ محدثان با این روایت

صفحه 39-64

احمد خالدی


بررسی نقش سه عارف خطّه قومس در حفظ و استمرار اندیشه خسروانی و حکمت اشراق

صفحه 65-88

طاهره خواجه گیری؛ فهیمه خراسانی


معیار اعظم بودن «اسم اعظم» خداوند در عرفان اسلامی

صفحه 89-118

کاوس روحی برندق


ادریس (ع) از منظر ابن‌عربی (با تکیه بر فتوحات مکیّه و فصوص‌الحکم)

صفحه 119-146

محمد شفیع صفاری؛ فاطمه حکیما


تحلیل الگوهای فکری مولوی در نمادپردازی‌های حیوانی

صفحه 147-188

علی صفایی؛ رقیه آلیانی


تصحیح انتقادی و تحلیل ساختاری یک بیت عرفانی از دیوان حافظ

صفحه 189-214

علیرضا فولادی


نخستین تبیین احوال و مقامات عرفانی در مناجات «خَمسَ عَشَرَه»

صفحه 215-240

محمد مشهدی نوش‌آبادی