دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 24، اسفند 1395 (24) 
پیش فرض‌های محبت در تفسیر میبدی بر آیه الست

صفحه 131-156

عبدالرضا فتاحی دهکردی؛ علی محمدی آسیابادی؛ احمد امین