دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 23، فروردین 1395 (23) 
مفهوم «تقلیب عشق کبریا» در متون صوفیه (با تأکید بر آثار مولانا)

صفحه 5-38

داود اسپرهم


بررسی تحولات درزمانی تعاریف عرفان و تصوف بر اساس متون نثر صوفیه تا سدۀ سیزدهم هجری

صفحه 39-66

مهدی رضائی


بررسی آداب و رسوم خانقاهی در متون منثور متصوفه تا قرن هفتم هجری

صفحه 67-98

فاطمه سادات طاهری؛ زهرا کوچکی سنجانی


بازتابش‌های نقش اسطوره‌ای خورشید در مثنوی مولانا

صفحه 99-132

زهراالسادات قریشی؛ مهین حاجی‌زاده


ویژگی‌های سرّ در کشف‌المحجوب و مطابقت آن با ‌متون منثور صوفیه

صفحه 133-150

حجت کجانی حصاری


ارتباط شهود انوار رنگی و گذر از اطوار وجودی در مکتب کبرویه

صفحه 151-178

خیرالله محمودی؛ معصومه بخشی‌زاده


بررسی جریان‌های کلامی اثرگذار بر التعرف کلابادی

صفحه 179-206

علی مهمان نواز؛ سید محمد باقر حجتی؛ مهدی مهریزی


مطالعۀ تطبیقی معراج‌نامۀ علاءالدوله سمنانی و مصیبت‌نامۀ عطار نیشابوری

صفحه 207-230

زرین تاج واردی؛ حسین طاهری