دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 30، مهر 1398 (30) 
سفالینه‌ها عناصری برای اجتماعی کردن عرفان صائب تبریزی

صفحه 5-18

خاطره اسماعیل‌زاده؛ رامین صادقی‌نژاد؛ مریم محمدزاده


خویشکاری و هم‌نوایی اسطوره و عرفان در نسخ تعزیه

صفحه 51-80

محمد خداداد نوش آبادی؛ سعید خیرخواه؛ امیرحسین مدنی


حدیث معراج، خاستگاه مقامات عرفانی

صفحه 207-232

علی اصغر گرزین؛ مهدی افچنگی؛ سیدرضا موسوی؛ محمد علی خالدیان


دیگری استعلایی و دیگری متعالی در دیوان حافظ

صفحه 253-278

سید محسن موسوی؛ سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)


بررسی رویکردهای تأویلی به نمادهای مثنوی درمنابع مثنوی‌پژوهی معاصر

صفحه 309-334

ناصر نیکوبخت؛ حسینعلی قبادی؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ رضا آقایاری زاهد