دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 31، بهمن 1399 (31) 
بررسی ساحات وجودی آدمی از نظر موسی دلئون و یاکوب بومه

صفحه 115-142

عمران رحیمی فر؛ بخشعلی قنبری؛ محمدرضا عدلی