دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 32، دی 1399 (32) 
بازتاب ضرب‌المثل‌های برخاسته از افسانه‌های اسرائیلی در متون عرفانی ادب فارسی

صفحه 5-34

عسکری ابراهیمی جویباری؛ مالک شعاعی


سه‌گانۀ اعتدال در عرفان ابن‌عربی

صفحه 35-52

علیرضا آرام


بررسی طرح‌واره‌های قدرتی در گلشن راز بر اساس آراء مارک جانسون

صفحه 53-82

خدیجه بهرامی رهنما


بررسی و تحلیل تصوف‌پژوهیِ تطبیقیِ توشیهیکو ایزوتسو

صفحه 83-108

امیر پور رستگار


نگاهی به تعالیم اخلاق عرفانی در حکایت‌های هفت اورنگ جامی

صفحه 109-136

احسان سید محرمی؛ حمیدرضا سلیمانیان؛ عباس خیرآبادی؛ محمود فیروزی مقدّم


جلوه‌های نمادین انوار رنگین در گوهرهای وجودی حُسن، عشق و حُزن شیخ شهاب‌الدین سهروردی

صفحه 137-164

محمد صادق علی اسمعیلی؛ عبدالرضا مظاهری؛ محمدرضا شریف زاده


مضمون‌سازی واژۀ آب و مظاهر آن در مثنوی معنوی مولانا

صفحه 165-190

زهرا قنبرعلی باغنی؛ مهناز رمضانی


بررسی و تحلیل غزلی از دیوان شمس با رویکرد به یکی از آموزه‌های رواقی در ربط و نسبت با مثنوی معنوی

صفحه 191-218

مصطفی گرجی؛ فاطمه کوپا؛ حمید عابدیها؛ ناهید چراغی


ارتباط تجربۀ عرفانی و خلاقیت‌های هنری نِفَرّی در المواقف و المخاطبات

صفحه 219-244

امیرحسین مدنی


نشانه‌شناسی عنوان مثنوی‌های عطار نیشابوری

صفحه 245-272

پروین مرتضایی


بررسی روابط بینامتنیتی تمثیل‌های تقابل جان با جسم و جهان در متون عرفانی (مورد مطالعه: کشف الاسرار میبدی، مثنوی‌های عطار و مولوی)

صفحه 273-296

بی بی صفیه موسوی؛ علی رضا مظفری؛ شیرین رزمجو بختیاری


نسخ شرایع در مکتب ابن‌ عربی

صفحه 297-320

مصطفی موسوی اعظم؛ علیرضا فاضلی؛ محمد علی عباسی