کلیدواژه‌ها = مولوی
وفای مُشَکّک در فلسفۀ مولانا

دوره 18، شماره 2، دی 1401، صفحه 5-30

علی بابایی


بازشناسی مفهوم سکوت ذهن و بازتاب آن در کالبد بناها (مورد مطالعه: چینی‌خانۀ خانقاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی)

دوره 18، شماره 2، دی 1401، صفحه 193-210

عاطفه صداقتی؛ محیا خیرخواهی؛ آزیتا بلالی اسکویی


نگاهی به ایماژهایِ زندگی در نگره مولوی و کازنتزاکیس با تاکید بر ایماژِ «زندگی به مثابه سوءتفاهم/ جنگ»

دوره 18، شماره 2، دی 1401، صفحه 235-262

مصطفی گرجی


بررسی انتقادی نقدهای واردشده به حکایت «خدو انداختن خصم بر روی (علی)» و تفسیر «حدیث غدیر» در مثنوی

دوره 18، شماره 2، دی 1401، صفحه 263-286

ندا سادات مصطفوی؛ رضا روحانی؛ رضا شجری


بررسی نسبت مولوی با عشق در دیوان شمس تبریزی بر اساس پیوندهای عاطفی چهارگان

دوره 17، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 175-206

مهدی رضایی؛ مهدی گراشی


تالستوی و قصه موسی و شبان

دوره 17، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 207-237

سمیرا رکنی زاده؛ سیده مریم روضاتیان؛ سید علی اصغر میرباقری فرد


بررسی روابط بینامتنیتی تمثیل‌های تقابل جان با جسم و جهان در متون عرفانی (مورد مطالعه: کشف الاسرار میبدی، مثنوی‌های عطار و مولوی)

دوره 16، شماره 2، دی 1399، صفحه 273-296

بی بی صفیه موسوی؛ علی رضا مظفری؛ شیرین رزمجو بختیاری


ذکر خاموش؛ بررسی تطبیقی زبان دین در آرای مولوی و دیونیسیوس مجعول در مراتب سلوک عارفانه

دوره 15، شماره 2، مهر 1398، صفحه 279-308

مریم السادات نوابی قمصری


تحلیل مقایسه‌ای‌ـ انتقادی «خودالوهیتی» در معنویت نوین و «وحی دل» در عرفان اسلامی با تکیه بر اندیشه‌های مولانا

دوره 14، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 115-144

10.22052/0.28.115

وحید سهرابی فر؛ رضا جلیلی


بررسی و تحلیل مقایسه‌ای مفهوم فرزانگی در نگاه مولوی و لائودزه

دوره 14، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 137-174

مصطفی گرجی


تحلیل الگوهای فکری مولوی در نمادپردازی‌های حیوانی

دوره 11، شماره 2، مهر 1394، صفحه 147-188

علی صفایی؛ رقیه آلیانی


تجلّی نظریۀ وحدت وجود در اشعار عمان سامانی با نگاهی به آرای شمس تبریزی و مولوی

دوره 8، شماره 2، مهر 1391، صفحه 107-138

محمد خدادادی؛ محمدکاظم کهدویی


معانی حقیقت و راه‌های کشف آن در مثنوی

دوره 7، شماره 2، مهر 1390، صفحه 83-104

اسماعیل زارعی حاجی‌آبادی


بررسی اجمالی اندیشـه‌ های مشترک مولانا و ابن‌ فارض

دوره 7، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 5-34

محمدعلی ابوالحسنی


تفسیر غزلی از مولوی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 45-60

تقی پورنامداریان


مقایسه برخی از جنبه های محتوایی و شکلی غزلیات شمس و معارف بهاء ولد

دوره 5، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 29-52

حسن حیدری


پیام‌های جهانی مولوی برای انسان امروز1

دوره 4، شماره 2، مهر 1387، صفحه 101-124

حسینعلی قباددی؛ مصطفی گرجی


مهلتی بایست تا خون شیر شدتأویلی بر ابیات آغازین دفتر دوم مثنوی

دوره 4، شماره 2، مهر 1387

علی محمدی آسیابادی


معرفت شناسی احساس در منظومه عرفانی بهاءولد و مولوی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 153-168

مجتبی زروانی؛ سید ماجد غروی نیستانی


شیوه‌های نمادپردازی در داستانی از مثنوی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 35-53

حسین خسروی


بطن اول مثنوی، هنر داستان پردازی مولوی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 54-68

علیرضا ذکاوتی قرا گزلو


چهرههای گونهگون نفس در مثنوی مولانا

دوره 2، شماره 2، مهر 1385، صفحه 113-138

رضا شجری


مولوی و آزادی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1384

رضا روحانی